Value Case Methodology

Duurzame ideeën, technologieën en innovaties zijn er genoeg, maar hoe maakt u samen met andere partijen de beste beslissing? Zeker wanneer u bijdraagt aan een groot maatschappelijk vraagstuk hebt u soms te maken met omvangrijke consortia, waarbij elke partij in het besluitvormingsproces zijn eigen belangen en afwegingen heeft. Met de Value Case Methodology komt u tot consensus.

In een transitietraject dat gezamenlijke inspanningen vereist en waarbij het toekomstbeeld nog troebel is, blijven investeringen dikwijls uit. Er bestaat bijvoorbeeld onduidelijkheid over de waarde die de investering in duurzaamheid voor eenieder oplevert, het risico lijkt hoger dan het rendement, financiële overwegingen voeren de boventoon of door gesloten onderhandeling wordt geen overeenstemming bereikt.Met de Value Case Methodology helpen wij u om zorgvuldig, onafhankelijk en objectief de waarden van alle partijen in het consortium in beeld te brengen en uw doelen op elkaar af te stemmen. Zo komt u in een gezamenlijk project tot een gedragen investeringsbeslissing. De methode telt vier stappen. Na elke stap kunt u overgaan tot een beslissing. Bent u met elkaar nog niet in staat tot het nemen van een beslissing, dan gaat u door naar de volgende stap.

Vier stappen

Ontwerpen is stap één. Stel dat u met stakeholders overweegt om in een bepaalde wijk een duurzaam warmtenetwerk aan te leggen. Wie staat wat te doen, naar welke partij gaan de kosten en baten, wie draagt het risico? Communicatie over dit soort vragen brengt helderheid over het doel van de aanleg voor zowel uzelf als elk van de andere partijen.

De tweede stap is kwantificeren. We geven inzicht in de waarde die u bereikt ten aanzien van uw doelstellingen. In deze stap kwantificeren we met u de impact van de beslissing tegen objectieve maatstaven: van financiële en sociale effecten tot milieueffecten.

Stap drie is waarderen. U wilt bijvoorbeeld de CO2-uitstoot verminderen of de zelfstandigheid van een gebied behouden. Beide leiden tot een kostenpost. Hoe weegt u af wat u belangrijk vindt? Dat het antwoord subjectief is maakt dit extra ingewikkeld. Een woningbouwcorporatie heeft andere wensen en vindt andere facetten belangrijk dan een bewoner. Met de Value Case Methodology vragen we de verschillende doelstellingen uit en vertalen we die naar één gecombineerde waarde per betrokken partij, het economische nut.

Onderhandelen is de vierde en laatste stap. In het ontwerp zijn de kosten en baten verdeeld over de partijen in het consortium. Een beslisser kan in stap twee of drie besluiten dat het traject onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld doordat het te duur wordt, de milieueffecten te beperkt zijn of de zelfstandigheid in het geding is. In stap vier begeleiden we u om door onderhandeling verschillende waarden uit te wisselen en tot een haalbaar plan voor alle partijen te komen.

Al toegepast in de praktijk

We hebben de Value Case Methodology al toegepast in de praktijk. Zo onderzochten we in een project hoe rendabel het is om energie op te slaan in een parkeergarage. Hiermee kan worden ingespeeld op de toenemende hoeveelheid elektrische voertuigen en mogelijkheden om lokaal duurzame energie op te wekken. Kansrijke locaties met veel elektrische auto’s bevinden in steden. Daardoor spelen hier al snel belangen van meerdere partijen. Daarnaast moeten in dit concept nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen partijen in mobiliteit en energie.

Verder is er onzekerheid over de ontwikkeling van het vervoer. Welk percentage automobilisten blijft op benzine rijden of kiest voor waterstof of elektrisch vervoer? En wie gaat de batterij onderhouden? Met de Value Case Methodology werkten we een aantal scenario’s uit. Zo lieten we zien hoe de relatie tussen de diverse partijen er in de toekomst zou uitzien en maakten we inzichtelijk welke partijen en ontwikkelingen voor dit concept cruciaal zijn.

Meer weten of bijdragen?

Met de Value Case Methodology helpen we consortia bij beslissingen in duurzame innovaties en transities. De methode is continu in ontwikkeling. Daar gaan we graag mee verder door samen met u in een project in de praktijk aan de slag te gaan. We hebben ervaring in investeringsvraagstukken en besluitvormingsprocessen rondom energietransitie, en bewegen ook richting circulaire economie en mobiliteit.

Kunnen wij u helpen door uw mogelijkheden voor waardecreatie in kaart te brengen, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen? Wilt u meer weten over de methodologie? Wij komen graag met u in contact.

Strategic Business Analysis
Contact

Dr. Mirjam Groote Schaarsberg

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.